Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1-88).

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe. W niniejszej polityce wyjaśnimy jakie dane osobowe zbieramy i jak są one wykorzystywane. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.

Kim jesteśmy?                

Firma Via Verde Dariusz Ptasznik (dalej Via Verde) powstała w 2013 roku. Zrodziła się z pasji turystycznego wykorzystania roweru. Koncentrujemy się wyprawach rowerowych po Polsce i Europie. Jako organizator turystyki jesteśmy biurem licencjonowanym i ubezpieczonym, co oznacza, że pieniądze naszych klientów są bezpieczne. Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki numer 8457, Turystyczna Gwarancja Ubezpieczeniowa na równowartość kwoty 28 000 EURO.

Przetwarzamy dane osobowe jako ich administrator. Siedziba firmy znajduje się w Izabelinie, ul. Kościuszki 19, 05-080 Izabelin.

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych wyznaczyliśmy punkt kontaktowy dla osób zainteresowanych. Możesz skontaktować się z Nami pisząc na adres biuro@viaverde.com.pl

Dane osobowe

Dane osobowe, które przetwarzamy to informacje, które przekazałeś/aś nam z własnej woli. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

Możesz ograniczyć przetwarzanie tych informacji w ustawieniach swojej przeglądarki. 

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu itp. Dane te będą przetwarzane w celu komunikacji, nawiązania współpracy lub przedstawienia naszej oferty. Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda, działania zmierzające do zawarcia umowy, jak również nasze usprawiedliwione interesy (udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, sporządzenie i wysłanie oferty naszych usług).

Dane zbierane w związku z korzystaniem z usług turystycznych

Kiedy korzystasz z naszych usług turystycznych, możemy zbierać i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: Twoje imię i nazwisko, adres, numery telefonów i adresy email, dane dotyczące naszej komunikacji z Tobą itp. Za Twoją wyraźną zgodą możemy również przetwarzać dane dotyczące stanu zdrowia w celu ochrony Twojego zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie realizacji usługi turystycznej.

Usługi newsletter

Nasza usługa newsletter z założenia jest skierowana do klientów indywidualnych. Z reguły zawiera ona informacje handlowe o naszych aktualnych usługach, promocjach, wydarzeniach które są przesyłane na podstawie udzielonej zgody. Adresy służbowe czy firmowe traktujemy jako należące do firmy, którą reprezentujesz. Szanując wspólne relacje zapewniamy Ci możliwość rezygnacji z otrzymywania tych informacji. Korzystając z tego prawa zostaniesz wypisany z usługi newsletter, a Twoje dane zostaną usunięte. Nasza oferta usług może jednakże trafić do Ciebie w związku z realizacją naszych prawnie usprawiedliwionych interesów lub w ramach procesów towarzyszących zawarciu lub wykonywaniu umów.

W jaki sposób i w jakich celach wykorzystujemy Twoje dane?

Twoje dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • zarządzanie naszymi relacjami,
 • komunikacja,
 • przesyłanie newsletterów o naszych usługach, promocjach, wydarzeniach za Twoją zgodą,
 • do wykonania umowy, bez względu na jej postać czy formę, lub działań podjętych przed zawarciem umowy, kiedy zamawiasz naszą usługę,
 • zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi, włącznie z obowiązkiem ujawnienia danych sądom i organom, w tym do dochodzenia i obrony roszczeń,
 • wystawiania i przechowywania faktur lub dokumentów księgowych,
 • udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie przewidzianym przepisami,
 • w celach statystycznych.

W oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia.
 • w oparciu o Twoją zgodę (klienci indywidualni, osoby fizyczne). Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych informacji znajdujących się w danej klauzuli lub obowiązku informacyjnym lub poprzez skontaktowanie się z nami.
 • na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub też interesów stron trzecich. Przetwarzając Twoje dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich, będziemy podejmować właściwe działania by zabezpieczyć Cię przed możliwymi szkodami. Nasze uzasadnione interesy mogą obejmować np. cele marketingowe (promocję naszych produktów i usług). By dowiedzieć się więcej na temat tych interesów, zobacz wymienione wyżej cele, dla których przetwarzamy dane osobowe.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe lokalnie na terytorium Polski. Jednakże, cześć z naszych działań biznesowych może być również realizowane w wybranych lokalizacjach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W szczególności dotyczy to usług podwykonawców, z których korzystamy lub będziemy w przyszłości korzystać. W rezultacie część Twoich danych może być przekazana innym podmiotom. Jednakże, każdy nasz partner, któremu powierzymy przetwarzanie Twoich danych osobowych lub któremu udostępnimy Twoje dane osobowe będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania, inny instrument prawny lub w związku koniecznością realizacji umowy, porozumienia lub współpracą i wyłącznie w granicach określonych przez prawo. Dochowamy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Twoich danych osobowych odbywały się  zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami. W Via Verde posiadamy rygorystyczne standardy w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania. Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych osób będzie posiadać dostęp do Twoich danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu (personel, księgowość itp.).

Z zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych komukolwiek poza Via Verde. Możemy jednak przekazać Twoje dane osobowe zaufanym stronom trzecim, które realizują dla nas funkcje biznesowe lub świadczą nam inne usługi (kurierzy, poczta, agenci ubezpieczeniowi, firmy obsługujące nasz system informatyczny, w tym bazy danych, podmioty oferujące noclegi oraz transport drogowy i lotniczy, obsługa księgowa, piloci wycieczek).

Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom, gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa, by spełnić orzeczenie sądu albo inny obowiązek prawny sądu lub organu).

Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Twoich danych, chyba że nasza usługa będzie realizowana poza EOG, wówczas możemy przekazać Twoje dane podmiotom oferującym noclegi oraz transport drogowy i lotniczy.

Jakie środki bezpieczeństwa chronią Twoje dane?

Zobowiązujemy się właściwie chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami tak, aby chronić dane przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Pamiętaj, że Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi (w tym podatkowymi, księgowymi) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jakie prawa Tobie przysługują?

W każdym czasie masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji i zmiany. Możesz zrealizować również wszelkie inne prawa jakie posiadasz na mocy obowiązujących przepisów, a w szczególności prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz również prawo do sprzeciwu względem pewnych rodzajów przetwarzania Twoich danych osobowych (gdy przetwarzamy dane w celu marketingu bezpośredniego), jak również w wypadku, gdy prosiliśmy o Twoją zgodę, na wycofanie tej zgody w każdym czasie. Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach – np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Twoich danych. Jeśli pragniesz skorzystać z należnych Ci praw, wszystko co musisz zrobić to przesłać odpowiednią informację pod adres: biuro@viaverde.com.pl. Musisz pamiętać, że możemy wystąpić o dodatkowe informacje w celu ustalenia Twojej tożsamości.

Możesz również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności. Jednakże, jeśli wciąż masz jakiekolwiek nierozwiązane wątpliwości masz prawo do złożenia zażalenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób dbamy o politykę prywatności?

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Poddajemy niniejszą politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy Cię o jakichkolwiek zmianach poprzez opublikowanie nowej polityki na naszej stronie internetowej.